Splošni pogoji in navodila

Splošni pogoji in navodila za letovanje so sestavni del pogodbe, ki jo s podpisom pogodbe ali napotnice- voucherja skleneta PINESTA, d.o.o. kot organizator in gost, ki se prijavlja na letovanje.

STORITVE, VŠTETE V ARANŽMA

V ceni aranžmaja so vštete storitve, navedene v aranžmaju. Posebne storitve so tiste, ki niso vštete v ceno aranžmaja, zato jih gost-koristnik plača posebej.

PRIJAVE IN VPLAČILA

Gost se lahko prijavi za letovanje v družbi PINESTA, d.o.o. ali v pooblaščeni ustanovi. Prijava gosta velja za potrjeno, ko podpiše pogodbo in plača varščino v višini 30 % aranžmaja. Preostali del aranžmaja mora biti plačan 10 dni pred pričetkom letovanja, v kolikor ni drugače dogovorjeno v pogodbi.

CENE

Cene letovanja so določene v programih. PINESTA, d.o.o. si pridržuje pravico do sprememb cen v skladu z Obligacijskim zakonikom. O morebitni spremembi cene aranžmaja družba obvesti gosta. PINESTA, d.o.o. lahko v programu določi, da gost plača storitve na kraju samem in na način kot ga predvideva program. Gost v takem primeru uveljavlja vse reklamacijske zahtevke na kraju samem (v letovišču).

POTNI DOKUMENTI

Gost, ki se prijavlja na letovanje v tujini, mora imeti veljavni potni list ali osebno izkaznico. Gost si je omenjene dokumente dolžan priskrbeti sam. Če gost te obveznosti ne izpolni, lahko PINESTA, d.o.o. odpove letovanje po določilih o odpovedi letovanja.

IZGUBA DOKUMENTOV

Če gost na letovanju izgubi osebne dokumente, si mora nove pridobiti sam na lastne stroške.

PRTLJAGA

PINESTA, d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za izgubljeno ali poškodovano prtljago. Prijavo o izgubljeni ali poškodovani prtljagi gost sam naslovi na prevoznika ali na ponudnika storitev.

ODPOVED LETOVANJA

Če gost želi odpovedati letovanje, lahko to stori le na mestu, kjer se je za letovanje prijavil.
Stroški odpovedi:

  • do 30 dni pred odhodom organizator zadrži 20% cene aranžmaja

  • od 29 do 15 dni pred odhodom organizator zadrži 25 % cene aranžmaja

  • od 14 do 1 dan pred odhodom organizator zadrži 50 % cene aranžmaja

  • na dan odhoda organizator zadrži 75 % cene aranžmaja

Če gost letovanje prekine na lastno željo, nima pravice do povračila stroškov aranžmaja.
V primeru odpovedi letovanja zaradi opravičljivih razlogov, se gostu stroški aranžmaja v celoti povrnejo.

REKLAMACIJE

Če pride do nekvalitetne ali nepopolne izvedbe storitev navedenih v programu, lahko letovalec zahteva sorazmerno odškodnino s pisno pritožbo po naslednjem postopku:

  • V kraju samem mora reklamirati neustrezno storitev pri ponudniku storitve.

  • Če vzroka reklamacije ni mogoče odpraviti, ponudnik storitve izda pisno potrdilo o reklamaciji.

  • Najkasneje v času dveh (2) mesecev po končanem letovanju, mora letovalec predati svojo pisno pritožbo na prodajnem mestu ter predložiti pisno izjavo ponudnika storitve in vse eventuelne račune za dodatne stroške.

  • Organizator letovanja je dolžan izdati pisno odločbo k navedeni pritožbi v 8 dneh po njenem prijetju.

  • Dokler organizator ne izda sklepa se letovalec odreče posredovanju katerekoli druge osebe, sodnih ustanov ali dajanja informacij javnim glasilom.

  • Maksimalno nadomestilo po pritožbi lahko doseže znesek cene aranžmaja. S tem se izključuje pravica kupca do nadomestila idealne škode. (57.e čeln: Zakon o varstvu potrošnikov)

SMUČANJE

Pomanjkanje snega ni razlog, ki bi štel za višjo silo. Tako da v primeru odpovedi potovanja s strani potnika zaradi pomanjkanja snega, ravnamo  v skladu s splošnimi pogoji za primer potnikove odpovedi potovanja.

INFORMACIJE

Informacije, ki jih dobi gost na prijavnem mestu ne obvezujejo PINESTO, d.o.o. bolj kot navedbe v ponudbi.

KONČNA DOLOČILA

V primeru spora med strankama je za vse spore pristojno sodišče v Kranju.